Propojování Společné laboratoře optiky a Centra pokro
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Popis cílové skupiny

I přes obecně klesající zájem o studium přírodních věd, navíc podpořený v současnosti nepříznivým demografickým vývojem, jsou pracoviště zapojená do RCPTM velmi úspěšná v získávání a výchově pokročilých magisterských a doktorandských studentů v oblastech nanotechnologického materiálového a optického výzkumu. První cílovou skupinou projektu (skupina A) jsou tak studenti bakalářského a magisterského studia na UP, zejména v oborech garantovaných pracovišti zapojenými do RCPTM (chemie, fyzika, 400 studentů). Druhou cílovou skupinou (skupina B) jsou absolventi a Ph.D. studenti UP, kteří by se měli zapojit do výzkumných aktivit RCPTM v rámci doktorských prací, mimo jiné také pod vedením reintegrovaných pracovníků a zahraničních vědců (40 PhD studentů). V rámci projektu budeme usilovat také o zapojení nadějných absolventů jiných vysokých škol z ČR vyjma území NUTS II hlavního města Prahy, nicméně jejich podíl bude zřejmě minoritní. Cílem projektu je podpořit zapojení této cílové skupiny do řešení cílů RCPTM. Třetí cílovou skupinou (skupina C) budou mladí vědečtí pracovníci na pozicích Junior researcher (30 pracovníků) z ČR vyjma území NUTS II hl. města Prahy, z nichž se velká část zapojí do vědecké práce pod vedením zahraničních odborníků. Poslední cílovou skupinou (skupina D) jsou pokročilí vědečtí pracovníci na pozicích Senior researcher RCPTM (20 pracovníků) z ČR vyjma území NUTS II hl. města Prahy.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Hlavním cílem projektu je budování kvalitních vědeckých týmů (klíčové aktivity 1-4). Na těchto aktivitách se budou podílet všechny cílové skupiny (A-D). Členové cílových skupin A-C (studenti, PhD studenti, Junior Researchers) budou zapojováni do vědecké práce týmů pod vedením zahraničních a reintegrovaných vědců a D (Senior Researcher). Zejména zahraniční odborníci a reintegrující se odborníci budou hrát vedoucí roli ve formování týmů RCPTM. V rámci projektu se počítá celkem se zapojením 4 zahraničních odborníků, 2 reintegrovaných mladých českých vědců a 13 plných úvazků pro členy cílové skupiny C na pozicích junior researcher.

Na zvyšování kvality výzkumného týmu je zaměřena také klíčová aktivita 5, která je cílena zejména na cílové skupiny B a C. V rámci této aktivity budou mladí vědečtí pracovníci a Ph.D. studenti získávat mezinárodní zkušenosti formou krátkodobých pobytů na zahraničních pracovištích. Tyto pobyty budou směřovat především k udržení a posílení vazeb se zahraničními pracovišti odkud přichází (nebo se vrací) zahraniční (reintegrovaní) odborníci. Členové cílových skupiny D budou ke zprostředkování kontaktů a stáží pro mladé pracovníky využívat krátkodobých zahraničních pobytů. V rámci této aktivity bude také podporována účast cílových skupin A-C na konferencích. Vzhledem k faktu, že pracovníci RCPTM se dlouhodobě podílí jako hlavní garanti řady významných předmětů v rámci vyučovaných oborů, bude rovněž využito zapojení zahraničních odborníků a reintegrujících se vědců do přípravy studentů na všech stupních studia.

Zvýšení povědomí o zásadách ochrany duševního vlastnictví, managamentu vědecké práce a komercionalizace výsledků výzkumu v rámci klíčové aktivity 6 bude zaměřeno na všechny cílové skupiny (A-D). I zde sehrají zahraniční a reintegrovaní vědci aktivní roli a předají ostatním cílovým skupinám své zahraniční zkušenosti z této oblasti. V rámci projektu se počítá s uspořádáním 3 workshopů na uvedená témata.

Přínos pro cílovou skupinu

Skupina A - možnost vzdělávání špičkovými odborníky v oblasti materiálového a optického výzkumu. Realizace bakalářských a diplomových prací pod vedením těchto odborníků.

Skupina B - možnost vzdělávání špičkovými odborníky v oblasti materiálového a optického výzkumu. Realizace doktorských prací pod vedením těchto odborníků. Zapojení se do vědecké práce mezinárodních týmů.

Skupina C - práce v internacionalizovaném vědeckém týmu s přímým napojením na přední zahraniční laboratoře. Vzdělávání v oblasti zásad ochrany duševního vlastnictví, managamentu vědecké práce a komercionalizace výsledků výzkumu.

Skupina D - možnost vědecké spolupráce se zahraničními a reintegrujícími se vědci s očekávaným zvýšením vědecké kvality jednotlivých týmů RCPTM a zvýšením kompetitivního prostředí v rámci činností skupin. Rozšíření výzkumných aktivit a mezinárodní spolupráce. Vzdělávání v oblasti zásad ochrany duševního vlastnictví, managamentu vědecké práce a komercionalizace výsledků výzkumu.

ESF - Investice do rozvoje vzdělávání

© 2011 | Ondřej Růžička